Intervisie

Werkproblemen of -vragen worden vaak geuit tijdens een pauze, op de gang of thuis tijdens de maaltijd. Vaak ook helemaal niet. Dan komt er geen oplossing en je leert niets over je eigen werkaanpak, oplossend vermogen en communicatiepatronen. Intervisie is een resultaatgerichte en taakgerichte groepsaanpak om dit te voorkomen en leidt tot verbetering van het functioneren.

Intervisie helpt om je professionaliteit te vergroten

Intervisie werkt in groepen van 5 tot maximaal 7 deelnemers. In een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces ondersteunen collega's elkaar op basis van gelijkwaardigheid. Je geeft elkaar advies en komt samen tot oplossingen en inzichten.

Methodische aanpak

Een belangrijk kenmerk van intervisie is de methodische aanpak. De discipline van een bewust gekozen methode zorgt ervoor, dat de nodige verdieping plaats vindt en dat er niet te snel overgegaan wordt tot het adviseren over een oplossing of een aanpak, zonder dat de vraagstelling voldoende verkend is. Mijn begeleiding is erop gericht dat de groep zich de verschillende methodieken, de verschillende rollen (bijvoorbeeld gespreksleider) en vooral ook de gesprekstechnieken eigen maakt. Vervolgens kan de groep de intervisie zelfstandig voortzetten.

Werkboek

Bij intervisie gebruik je een werkboek met o.a. de spelregels en richtlijnen om de bijeenkomsten zelfstandig voor te bereiden en de intervisie volgens de methode uit te voeren. Het werkboek bevat ook ruimte voor een 'logboek' voor persoonlijke reflectie.

Voorwaarden

Voor het welslagen van de intervisie is het van belang om goede afspraken over de evenredige inbreng, de prioriteiten en aanwezigheid van alle deelnemers te maken. Minstens zo belangrijk is het waarborgen van discretie: alle ervaringen die worden uitgewisseld, blijven binnen de groep. Ook voldoende rust en een geschikte ruimte om te werken, zijn een voorwaarde voor succes.